Tính chu vi hình quạt tròn

=
= (2 × 4) + 8 (cm)
= 16 (cm)