Tính diện tích đa giác đều biết độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác online

= n 2 . R 2 . s i n ( 360 n )   2 . R 2

n 2 . R 2 . sin ( 360 n )
= 4 2 . 3 2 . sin ( 360 4 ) (cm²)
= 18 . sin (90°) (cm²)
= 18 . 1 (cm²)
= 18 (cm²)