Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật online

=
= 2 × (5 × 4 + 3 × 5 + 3 × 4) cm²
= 94 cm²