Tính diện tích xung quanh hình chóp đều online

=
= (20 × 12) cm²
= 240 cm²