Tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng online

=
= 8 × 5 cm²
= 40 cm²