Tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng tứ giác

=
= (6 + 8 + 10 + 7) × 12 cm²
= 31 × 12 cm²
= 372 cm²