Tính diện tích xung quanh hình nón online

=
= π × 3 × 5 (cm²)
= 15π (cm²)