Tính thể tích hình chóp cụt đều online

= h 3 ( S 1 + S 2 + S 1 . S 2 )

h 3 ( S 1 + S 2 + S 1 . S 2 ) c m 3
= 6 3 ( 3 + 3 + 3 . 3 ) c m 3
= 18 c m 3