Tính thể tích hình hộp chữ nhật online

=
= (17 × 8 × 5) cm³
= 680 cm³