Tính thể tích hình nón cụt online

= π  . h ( R 2 + R  . r + r 2 ) 3

= π  . h ( R 2 + R  . r + r 2 ) 3
= π  . 8 ( 5 2 + 5  . 9 + 9 2 ) 3
= 1265.01 cm³