Tính diện tích hình tam giác online

= a × h 2

= a × h 2 = 7 × 3 2 = 10,5   c m 2