Tính diện tích ngũ giác đều online

= 25 + 10 . 2 , 2 4 . a 2

25 + 10 . 2 , 2 4 . a 2
= 25 + 10 . 2 , 2 4 . 4 2 (cm²)
= 47 4 . 4 2 (cm²)
= 27,4 (cm²)