Tính thể tích hình chóp đều online

= 1 3 × S × h

= 1 3 × S × h = 1 3 × 16 × 6 = 32 c m 3