Tính diện tích xung quanh hình lập phương online

=
= (6 × 6 × 4) cm²
= 144 cm²