Tính diện tích hình quạt tròn công thức cung online

= l × r 2


= = l × r 2 = 5 × 7 2 = 17,5 cm²