Tính đường chéo hình lục giác đều online

= a × 2


= = a × 2 = 12 × 2 = 17 cm