Tính bán kính đường tròn nội tiếp hình lục giác đều online

= a 3 2


= = a 3 2 = 7 3 2 = 6,1 cm