Tính thể tích hình lăng trụ đứng online

=
= 6 × 3 cm³
= 18 cm³