Tính độ dài đường tròn công thức đường kính online

=
= π × 8 (cm)
= 25,13 (cm)