Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật online

=
= 2 × 4 × (10 + 5) cm²
= 120 cm²