Tính diện tích hình tứ giác nội tiếp đường tròn online

= ( p - a ) ( p - b ) ( p - c ) ( p - d )

( p - a ) ( p - b ) ( p - c ) ( p - d ) c m 2
= ( 8 - 3 ) ( 8 - 5 ) ( 8 - 2 ) ( 8 - 6 ) c m 2
= 180 c m 2
= 13,4 c m 2