Tính diện tích hình tứ giác ngoại tiếp đường tròn online

=
= (6 × 12) cm²
= 72 cm²