Tính diện tích hình tam giác vuông online

= a × h 2

= a × h 2 = 12 × 5 2 = 30   c m 2