Tính thể tích hình lăng trụ đứng tam giác online

= 1 2 × S đ × h

= 1 2 × S đ × h = 1 2 × 48 × 10 = 240 cm³