Tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng tam giác online

=
= (20 + 20 + 7) × 25 cm²
= 47 × 25 cm²
= 1175 cm²