Tính độ dài đường tròn công thức bán kính

=
= 2π × 5 (cm)
= 10π (cm)