Tính bán kính đường tròn nội tiếp đa giác online

= a 2 . tan ( 180° n )

a 2 . tan ( 180° n )
= 10 2 . tan ( 180° 9 ) (cm²)
= 10 2 . tan ( 20° ) (cm²)
= 10 0,7 (cm²)
= 13,7 (cm²)