Tính diện tích hình tam giác đều online

= a × h 2

= a × h 2 = 20 × 7 2 = 70   c m 2