Tính diện tích hình tam giác đều công thức Heron online

= a 2 × 3 4

= a 2 × 3 4 = 9 2 × 3 4 = 35,07 cm²