Tính thể tích hình lập phương bằng đường chéo online

= ( 3 . d 3 ) 9

( 3 . d 3 ) 9 (cm³)
= ( 3 . 4 3 ) 9 (cm³)
= 110,9 9 (cm³)
= 12,32 (cm³)