Tính chu vi hình tam giác đều online

=
= 3 × 5 (cm)
= 15 (cm)