Tính diện tích xung quanh hình trụ online

=
= 2π × 5 × 10 (cm²)
= 314 (cm²)