Tính diện tích toàn phần hình trụ online

=
= 2π × 5 × (5 + 10) (cm²)
= 471 (cm²)