Tính diện tích hình quạt tròn công thức góc online

= π × R 2 × n 360


= = π × R 2 × n 360 = π × 6 2 × 36 360 = 3,6π (cm²)