Tính diện tích toàn phần hình lập phương online

=
= (7 × 7 × 6) cm²
= 294 cm²