Tính diện tích xung quanh hình nón cụt online

=
= 3,14 × (5 + 7) × 6 (cm²)
= 226 (cm²)