Tính thể tích hình cầu online

= 4 π × r 3 3

= 4 π × r 3 3 = 4 π × 3 3 3 =   113.10 ( c m 3 )