Tính diện tích toàn phần hình nón cụt online

=
= π × (5 + 7) × 4 + (π . 52 + π . 72) (cm²)
= π × 12 × 4 + (π . 25 + π . 49) (cm²)
= 383,27 (cm²)